• Penzión Tulip - Ubytovanie v Pieninách pod Troma korunami

1. Penzión môže ubytovať len klienta, ktorý sa riadne prihlási. Za týmto účelom klient predloží príslušnému pracovníkovi penziónu svoj
platný doklad o totožnosti.

2. Penzión poskytuje klientovi služby v rozsahu a kvalite určenej príslušnou vyhláškou o kategorizácii ubytovania.

3. Užívanie ubytovania v penzióne je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.

4. Penzión môže v osobitných prípadoch ponúknuť klientovi iné než dohodnuté ubytovanie, pokiaľ sa zásadne neodlišuje od potvrdenej
objednávky.

5. Ak klient požiada o predĺženie ubytovania, môže mu penzión – ak mu vie vyhovieť – ponúknuť aj inú izbu než tú, v ktorej bol
ubytovaný.

6. Hosťa je možné ubytovať od 13.30 hod. Ak nebol čas ubytovania vopred dohodnutý, odhlási klient svoj pobyt najneskôr do 10.00 hodiny
posledného dňa a v tom istom čase uvoľní izbu. Ak tak klient neurobí v stanovenom termíne, penzión mu môže účtovať za nasledujúci deň.

7. Klient pri obsadení izby vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadne závady ihneď nahlási na
recepcii.

8. Klient súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť za účelom vykonania služobných povinností
hotelová chyžná, údržbár prípadne riaditeľ penziónu.

9. Penzión zodpovedá za peniaze, cenné veci a doklady bez obmedzenia, ak ich prevzal do úschovy oproti potvrdeniu. Ak tieto cennosti
neboli dané do úschovy, zodpovedá hotel za ich odcudzenie iba do výška 33,20- Eur.

10. Penzión nezodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami, ale v rozsahu zákonných možností urobí nevyhnutné
opatrenia na zabezpečenie poriadku a kľudu v ubytovacích a odbytových priestoroch.

11. Penzión zabezpečí pri ochorení alebo zranení klienta poskytnutie lekárskej pomoci prípadne prevoz do nemocnice.

12. Na izbe alebo v spoločenských miestnostiach hotela klient nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy
do televíznych prijímačov, sušičov vlasov prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie.

13. V objekte penziónu a osobitne na izbe nie je klientovi dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka
elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene klienta (holiace prípadne masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.)

14. Klient sa nesmie na izbe ani chodbách hotela hlučne správať, spievať, nahlas počúvať rozhlasový alebo televízny program. V čase od
22.00 hodiny do 6.00 hodiny je povinný dodržiavať nočný kľud.

15. Z bezpečných dôvodov nie je dovolené ponechávať deti do 10 rokov veku bez dozoru dospelých na izbe, chodbách a v ostatných
spoločenských priestoroch penziónu.

16. Ubytovanie domácich zvierat je povolené len za predpokladu, že ich majiteľ počas pobytu dodrží všetky veterinárne a hygienické
predpisy. K pobytu domácich zvierat je potrebný osobitný súhlas riaditeľa penziónu. Psy musia nosiť vo všetkých verejných priestoroch
hotela náhubok a musia byť vedené na vodítku. Zvieratá nesmú odpočívať – ležať na lôžku alebo na ostatnom zariadení, ktoré slúži
k odpočinku hosťa. Nie je povolené používať vaňu, sprchu alebo umývadlo na kúpanie alebo umývanie zvierat. Na kŕmenie sa nesmie
používať inventár, ktorý slúži k príprave alebo podávaniu pokrmov hosťom. Osoba, ktorá sprevádza zviera, znáša zodpovednosť za všetky
škody spôsobené zvieraťom na majetku hotela.

17. Klient má právo využívať všetky zariadenia prenajatej izby a spoločenských miestností. Za všetky škody spôsobené na majetku hotela
zodpovedá klient podľa platných predpisov.

18. Klient je povinný pri odchode z izby uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť elektrické spotrebiče, uzatvoriť okná, vziať so sebou kľúče od
izby a odovzdať ho na recepcii.

19. Za ubytovanie a ostatné služby je klient povinný platiť ceny v súlade s platným cenníkom, ktorý je vyvesený na viditeľnom mieste na
recepcii.

20. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu. V prípade, že ho závažným
spôsobom poruší, vedenie penziónu má právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby.

Pokiaľ má hosť počas ubytovania nejaké opodstatnené prianie alebo sťažnosti, môže osloviť príslušný personál, ktorý vyvinie maximálnu
snahu vyhovieť prianiu hosťa.
Vážení hostia a milí návštevníci, prajeme Vám príjemne strávené chvíle pri pobyte v penzióne Tulip. Dúfame, že sa k nám budete radi
vracať.